Lesreglementen

FOCUS tennis academy heeft een beknopt reglement opgesteld waarin voor U als klant duidelijk staat wat uw rechten en plichten zijn bij FOCUS. FOCUS zal trachten de afgesproken lessenreeks zo soepel en zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Hieronder kunt U duidelijk lezen welke reglementen zullen worden toegepast.

FOCUS tennis academy lesreglement zomer 2024

 1. In de zomer van 2024 volg je 19 trainingen (d’Oudelande/Victoria) van 1 april 2024 tot en met 28 september 2024. Er worden geen trainingen gegeven op tweede paasdag 1 april, Koningsdag 27 april, de meivakantie 29 april  t/m 5 mei, Hemelvaartsdag 9 mei, Tweede Pinksterdag 20 mei en de zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus.
 2. Bij TV Het Hofland volg je 18 lesweken, dit ivm het open toernooi.
 3. Onder 1 uur les wordt 10 minuten inspelen en 50 minuten les verstaan
 4. Als u lessen wilt nemen dient u lid te zijn van de betreffende vereniging
 5. FOCUS tennis academy heeft het recht om tijdens de (school)vakanties inhaallessen te verzorgen die zijn uitgevallen door welke reden dan ook.
 6. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. 
 7. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van FOCUS tennis academy. 
 8. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van FOCUS tennis academy dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. 
 9. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt FOCUS tennis academy het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen. 
 10. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Een inhaal les wordt niet ingehaald. Een privé-training wordt altijd ingehaald.
 12. De eerste les die uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden, wordt ingehaald, de tweede niet. Dit met een maximum van twee inhaallessen per seizoen. Wanneer op het eigenlijke aanvangstijdstip van de les niet mogelijk blijkt te spelen, gaat deze regeling in.
 13. Afwezigheid van de trainer leidt tot inhalen van de training.
 14. Bij achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op les.
 15. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 16. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 17. FOCUS tennis academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. 
 18. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 19. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt FOCUS tennis academy het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen. Wij passen het incasso/factuurbedrag aan naar rato aantal deelnemers.
 20. Lesgeld/abonnementsgeld wordt in 6 termijnen geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 20e van de maand. 
 21. Bij de eerste herinneringsnota worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij de tweede herinneringsnota bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien laatstgenoemde nota niet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. 
 22. FOCUS tennis academy probeert haar website met de grootste zorg samen te stellen. Ondanks dat we de informatie zo actueel mogelijk willen houden, kunnen er geen rechten aan de website of verwijzingen hiernaar worden ontleend.
 23. Aanmelden voor tennislessen houdt in dat er akkoord wordt gegaan met het lesreglement en de financiële verplichtingen.